Meerjarenbeleid


Wat we de komende jaren willen doen

Ons werkgebied beslaat op dit moment uit enkele stadsdelen in Den Haag. Het afgelopen jaar hebben we onze positie in Segbroek en Centrum versterkt.


Werkgebied uitbreiden en zorg regisseren

We willen nog maximaal twee –  liefst aangrenzende – stadsdelen aan ons werkgebied toevoegen. Momenteel zijn we al erg actief in Escamp. In ons werkgebied willen we alle gevraagde zorg en diensten regisseren en stroomlijnen. Niet alleen ons eigen zorg- en dienstenaanbod, maar ook aanvullende zorg en diensten van andere aanbieders.


Zorg- en dienstenaanbod uitbreiden

We streven een compleet zorgaanbod na – verzorging, verpleging en extramurale zorg; zorg van A tot Z. Daarom breiden we de huidige intramurale en extramurale zorg uit met verpleeghuiszorg. Gelet op de ontwikkelingen rondom de scheiding tussen wonen en zorg, richten we ons vooral op het verder ontwikkelen van zware intramurale zorg (waaronder psychogeriatrische zorg) en het uitbreiden van de extramurale zorg.

Bewoners van andere stadsdelen kunnen desgewenst ook deze verpleeghuiszorg of andere specialistische zorg aanvragen. Dit past bij de gedachte om specialistische zorg ook bovenregionaal aan te bieden, waarbij elk stadsdeel of locatie een ‘eigen’ specialisme heeft (concentratie van specialistische zorg).


Palliatieve zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. In Het Zamen is een hospice gevestigd welke beschikt over meerdere kamers.


Diagnostisch Centrum

Stichting Eykenburg heeft een diagnostisch centrum, een samenwerkingsverband tussen Parnassia en Stichting Eykenburg. Professionals die deskundig zijn op het gebied van ouderenproblematiek. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een neuropsycholoog en een geriatrisch verpleegkundige. Zij worden, waar nodig, ondersteund door paramedici.

Daarnaast willen we onze huidige aanvullende diensten uitbreiden, tegen een kostendekkend tarief. Als dat niet kan, zoeken we aanbieders die deze diensten, door schaalgrootte of specialisatie wel kostendekkend kunnen organiseren – onder onze regie.

Herkenbaar Haags

We werken voor de samenleving en willen dat de samenleving zich in ons herkent. Daarom streven we ernaar om de samenstelling van ons personeelsbestand (inclusief onze onbetaalde professionals) een redelijke afspiegeling te laten zijn van de samenleving, mannen en vrouwen, jong en oud, beginners en routiniers – onze medewerkers zijn herkenbaar Haags, ongeacht waar ze zijn geboren.

ANBI

Fiscaal nummer 28.74.246

Jaardocument 2015

Jaarrekening 2015

Jaardocument 2016

Jaarrekening 2016