Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg

Ter bevordering van het welzijn van de bewoners van Huize Eykenburg en Het Zamen in de ruimste zin, is de Stichting "Vrienden van Stichting Eykenburg" in het leven geroepen.

 

Deze stichting geeft financiële steun aan Stichting Eykenburg. Deze steun wordt aangewend voor investeringen die niet uit het reguliere budget worden vergoed, maar het verblijf voor de bewoners in Huize Eykenburg en in Verpleeghuis Het Zamen des te prettiger kunnen maken. De geldmiddelen van deze stichting worden gevormd door giften, erfstelling, legaten en andere baten.

 

Draagt u de bewoners van Stichting Eykenburg een warm hart toe en wilt u dit tonen door een donatie? U kunt uw donatie overmaken naar bankrekening NL55 ABNA 0240093097 t.n.v. De Stichting Vrienden van Stichting Eykenburg.
De stichting is een Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI), waardoor het ook fiscaal aantrekkelijk is om een donatie te doen.

 

Klik hier voor meer informatie over ANBI.

 

Machtingingskaartjes vindt u in de diverse folderrekken op onze twee locaties.

Klik hier om de machtigingskaart als PDF te downloaden.