Privacy statement

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. De privacyverklaring is een vereenvoudigde weergave van ons privacyreglement, waarin de verplichtingen van Stichting Eykenburg en de rechten van betrokkene uitgebreider staan beschreven. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2022 

Binnen de organisatie van Stichting Eykenburg wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten, mantelzorgers, contactpersonen, medewerkers en overige contacten. 

Persoonsgegevens worden verzameld voor het goed uitvoeren van de primaire- en bedrijfsondersteunende taken. De betrokkene moet erop kunnen vertrouwen dat Stichting Eykenburg zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Stichting Eykenburg mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Stichting Eykenburg is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. 

Stichting Eykenburg geeft middels dit privacybeleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Stichting Eykenburg. Deze privacyverklaring van Stichting Eykenburg is in lijn met het algemene beleid voor zorginstellingen, nationale en Europese wet- en regelgeving. 

Stichting Eykenburg, gevestigd aan de Kruisbessenstraat 12 2564 VD Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens  

Stichting Eykenburg is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: 

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN-nummer (Burgerservicenummer), gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Stichting Eykenburg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Nationaliteit 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch 
 • IP-adres 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bankrekeningnummer 

 

Van (nieuwe) medewerkers*: 

 • Curriculum Vitae 
 • inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave 
 • motivatiebrief 
 • opleiding 
 • gegevens over functioneren en beoordelen 
 • Verklaring omtrent Gedrag 

*Voor medewerkers en sollicitanten is er een speciale privacyverklaring.  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Stichting Eykenburg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:  

 • Gegevens over gezondheid  
 • Burgerservicenummer (BSN)  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

Stichting Eykenburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • Om onze zorgverlening uit te kunnen voeren. 
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is. 
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief. 
 • In verband met wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor bijvoorbeeld belastingaangifte, UWV en het doen uitoefenen van accountantscontrole.  
 • Tijdelijk: In het kader van Covid-19 registratie, ten behoeve van landelijk wetenschappelijk onderzoek door het Nivel en RIVM. 

 

In zijn algemeenheid geldt dat Stichting Eykenburg ervoor zorgt dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. 

 

Dataminimalisatie  

Stichting Eykenburg verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Stichting Eykenburg streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. 

 

 

Bewaartermijnen  

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de zorg- en bedrijfsprocessen goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

 

Geheimhouding  

Stichting Eykenburg gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Stichting Eykenburg voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Stichting Eykenburg gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Toegang tot gegevens  

Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig. 

Gegevens delen met andere organisaties  

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Stichting Eykenburg afspraken in de vorm van een verwerkersovereenkomst over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Stichting Eykenburg controleert deze afspraken elk jaar. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   

Stichting Eykenburg honoreert alle rechten van betrokkenen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Eykenburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@eykenburg.nl. 

Stichting Eykenburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Stichting Eykenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fg@eykenburg.nl 

 

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring  

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die producten of diensten af nemen van Stichting Eykenburg, in dienst zijn van Stichting Eykenburg of op een andere manier klant of medewerker zijn van Stichting Eykenburg. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring  

Stichting Eykenburg kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.  

 

Nog vragen of opmerkingen?  

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via fg@eykenburg.nl 

Bezoekadres: 

Kruisbessenstraat 12 

2564 VD Den Haag